Zápis – kritéria přijetí

Výsledek zápisu do MŠ bude zveřejněn do 29.5.2018

 

  ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ TREPERKA  JE VE STŘEDU 2.5.2018 OD 8:00 DO 15:00

Přihlášku k zápisu si můžete vyzvednout předem v mateřské škole, nechat potvrdit dětským lékařem a v den zápisu přinést s rodným listem dítěte k zápisu.

(ZÁPIS PROBĚHNE V KANCELÁŘI ŘEDITELE MŠ TREPERKA, p.o.)

 

 

Rozhodnutí o přijětí do MŠ TREPERKA je nutno vyzvednou ve školce u ředitele.

(po tel. domluvě na čísle 775432076)

 

 

VÝSLEDKY ZÁPISU DO MŠ TREPERKA 2017

         
       
Přijetí – ANO
REGISTR.Č.     Nepřijetí – NE
1  
2  
3  
4  
5  
6
7  
8  
9  
10  
11  
12
13  
14  
15
 

 

 

 

Mateřská škola Treperka Semily, příspěvková organizace

Vnitřní směrnice č. 1/2017 Kritéria pro přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

 

Účinnost od: 1.3.2017

Mateřská škola Treperka Semily p.o., Pod Vartou 609, 513 01 Semily stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

I.

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní docházky.

II.

 Přednostně je vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky.

III.

Pakliže nedojde k přijetí dítěte dle kritéria pod bodem II., vychází při přijímání dětí do mateřské školy ředitel z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením. Kritéria jsou posuzována ke stavu k 1. září stávajícího roku ( není-li uvedeno jinak).

Kritérium

Body

1

Doba podání přihlášky

(opakované podání žádosti)

první rok

druhý rok

3

5

2

Trvalý pobyt dítěte * Trvalý pobyt v obci

5

3

Věk dítěte (zralost na vstup do MŠ) 2 roky

3 roky k 31.12.

3 roky k 1.9.

4 roky

5 a více roků (pro případ odkladu školní docházky)

0

3

5

10

20

4

Individuální situace dítěte MŠ navštěvuje (navštěvoval) sourozenec

Sociální potřebnost dítěte **

Dítě se hlásí k celodennímu pobytu

Dítě se specifickými vzdělávacími potřebami

5-15

IV.

V případě rovnosti bodu (shodnosti posuzovaných kritérií) může být v ojedinělých individuálních případech zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte. K výdělečné činnosti se však nepřihlédne, pokud je rodič dítěte, který není výdělečně činný, na mateřské / rodičovské dovolené s dalším dítětem.

** Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo k pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

** Ředitel může přihlédnout při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ke zvýšené sociální potřebnosti dítěte vzniklé v důsledku nepříznivé sociální situace (může se jednat např. o dítě samoživitele/samoživitelky, osiřelé dítě, dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení, dítě umístěné v DD apod.). S ohledem na zásadu součinnosti mezi správními orgány ředitelka žádá o posouzení odborných otázek souvisejících se sociální potřebností příslušné správní orgány.

Mgr. Leoš Patka              ředitel MŠ

V Semilech 1.3.2018