Školní vzdělávácí program

 

 Mateřská škola Treperka Semily, příspěvková organizace

Pod Vartou 609, 513 01 Semily

tel. 481622694

e-mailová  adresa: mspodvartou@gmail.com

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Zpracován v souladu s RVP PV

 

č.j. 1.9/17 ŠVP PV MŠ TREPERKA SEMILY

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVA

Vzdělávací program mateřské školy Treperka Semily vychází

 • Z koncepce mateřské školy

 • Z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání

Je aktuálně doplňován ročním plánem.

Vzdělávací program představuje propojený celek, který má svá specifika. Je zaměřen hlavně na integraci, dostatek prostoru pro individualizaci a spontánní projev dítěte, na prožitkové učení hrou a činností a na dostatek pobytu venku a venkovních aktivit založené na nabídce, individuální volbě a aktivní účasti dítěte. V pedagogickém působení na dítě je důležitý partnerský vztah rodiny a MŠ i jeho

vzájemné doplňování. Rodičům je umožněn vstup do tříd, zapojení se do her při zvykání na MŠ. Rovněž mají právo na všechny informace týkající se výchovně vzdělávacího procesu v MŠ a veškerého působení na své dítě. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech s vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti.

Pro děti s odkladem školní docházky tvoříme Plán podpory a rozvoje dítěte. Dětem

s vadou řeči je věnována individuální logopedická péče. Mateřská škola může vytvořit podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a pro děti mimořádně nadané, kterým PPP nebo SPC doporučí integraci do běžné mateřské školy.

Jako nadstandardní aktivity jsou nabízeny dětem: Děti na startu (pohyb. průprava), hra na flétnu, dramatický obor, pohybové hry ve vodě ( MŠ v letních měsících, Jilemnice plavecký bazén). Zpestřením vzdělávacího programu jsou různé akce pořádané k příležitosti svátků, významných dnů, výlety a poznávací vycházky. Mateřská škola respektuje práva a odpovědnost rodičů vést dítě způsobem, který odpovídá jeho schopnostem.

Jsou do něj zahrnuty všechny vzdělávací oblasti:

 • Dítě a jeho tělo

 • Dítě a jeho psychika

 • Dítě a ten druhý

 • Dítě a společnost

 • Dítě a svět

Plněním vzdělávacího programu jsou vytvářeny základy těchto klíčových kompetencí důležitých pro další vzdělávání:

 • Kompetence k učení

 • Kompetence k řešení problémů

 • Komunikativní kompetence

 • Sociální a personální kompetence

 • Činnostní a občanské kompetence

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

Vzdělávací obsah je zpracován do integrovaných bloků, které jsou rámcové. Nastiňují cíle, záměry, stručnou charakteristiku vzdělávací nabídky. Jejich podrobné rozpracování bude předmětem TVP.

Současně s tím budou vstupovat do TVP dílčí vzdělávací projekty a doplňkové programy.

Třídní vzdělávací programy jednotlivých tříd vymezují specifika těchto tříd, podmínky, které vstupují do výchovně vzdělávací činnosti, určují pravidla soužití jednotlivých skupin dětí, naznačují vzájemné

spolupůsobení učitelek jednotlivých tříd, volby metod a postupů evaluačního procesu a další potřebná specifika pro tu danou třídu.

INTEGROVANÝ BLOK – POHÁDKOVÝ PODZIM

Charakteristika bloku:

Tento blok zařazujeme na začátku školního roku, kdy se mění složení třídy. Nově nastupující děti se adaptují na nové prostředí a režim, starší děti přebírají roli zkušených rádců a pomocníků a spolu s ostatními budují novou komunitu. Témata tohoto bloku se převážně týkají navázání sociálních vztahů, seznámení s novým prostředím, rozvíjením sebeobslužných dovedností a podporu komunikace mezi dětmi a dospělými. Vycházíme nejenom z organizačních změn, ale i ze změn v přírodě, z podzimního počasí, z podzimní sklizně ovoce a zeleniny a z podzimních akcí školy, které nám pomáhají podpořit dobré vztahy v mateřské škole a do programu školy zapojit i rodiče nových dětí. Při vhodném počasí seznamujeme děti s přírodou v blízkém okolí školy a využíváme ji k pozorování, k procházkám i hrám.

Dílčí cíle:

 • Seznámit děti s prostředím mateřské školy a zajistit, aby se zde cítily dobře a bezpečně

 • Rozvoj a užívání smyslů

 • Rozvoj sebeobslužných dovedností

 • Rozvoj schopnosti řídit své chování vůlí

 • Rozvoj komunikativních dovedností dítěte

 • Rozvoj schopností a dovedností důležitých pro navazování vztahů k jiným lidem

 • Podporovat dětská přátelství

 • Rozvoj základních společenských postojů a návyků

 • Osvojování si poznatků o přírodě a k péči o ni

 • Osvojování poznatků a dovednosti chránících před nebezpečnými vlivy prostředí

 • atd.

Návrhy týdenních témat

Moje školka, Já a můj kamarád, Barvy podzimu, Ovoce a zelenina, Barevný týden, Ať žijí duchové, Kde bydlím, Na zahradě na poli, Stromy, Bramborový týden, Koulelo se jablíčko, … .

Nabídka činností

 • Hra a činnosti zajišťující spokojenost a radost

 • Běžná každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování

 • Aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte na nové prostředí

 • Spoluvytváření jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě

 • Přípravy a realizace společenských zábav a slavností

 • Aktivity přibližující pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, pravda,…) v jednání lidí

 • Společenské hry a aktivity nejrůznějšího zaměření

 • Činnosti zaměřené na poznání sociálního prostředí, němž dítě žije (rodina- mateřská škola)

 • Pohybové a manipulační činnosti

 • Hudební a hudebně pohybové hry a činnosti

 • Jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí apod.

 • prohlížení fotografií

 • poznávání nových kamarádů, prohlídka prostor MŠ – návštěva ostatních tříd, seznámení

 • se zaměstnanci MŠ a jejich profesí (vážit si práce své i ostatních)

 • výtvarné a pracovní činnosti (kresba, malba, modelování, práce s papírem, keramickou, …)

 • četba příběhů a pohádek (vnímání dobra a zla, pravdy a lži, lásky, smutku…)

 • vlastnosti hrdinů, práce s knihou – encyklopediemi, časopisy, dramatizace pohádek, …

 • rozehrání určité situace + dokončení, návštěva divadel

 • „ Co se ti na mně líbí – nelíbí?“

 • vytvoření si společné pavučiny třídy – řetězu přátelství

 • procvičování pravidel slušného chování – vytvoření si pravidel třídy

 • posilování prosociálního chování – společenské hry, námětové hry, kooperativní

Očekávané výstupy

 • porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad

 • zvládnout odloučení od rodičů na určitou dobu, být aktivní i bez jejich opory

 • zvládnout základy sebeobsluhy, hygieny a stolování

 • dodržovat dohodnutá pravidla

 • uplatňovat návyky v základních formách (pozdravit, poděkovat, poprosit, neskákat do řeči, uposlechnout pokyn)

 • zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, věcmi, hračkami a knihami atd.

 • začlenit se do třídy mezi své vrstevníky

 • zúčastnit se nabízených činností, komunikovat

 • rozvíjet slovní zásobu

 • vytvářet pozitivní vztah k přírodě a chránit ji

 • využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, všímat si, hovořit o prožitcích

 • osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které je dítěti blízké

 • Na výzdobě tříd a ostatních prostor školy využíváme práce dětí, výrobky ve spolupráci s rodiči (akce: „Mámo, táto, vyrob si se mnou“), čímž vytváříme pro děti vkusné, esteticky vyvážené a podnětné prostředí.

 • Dítě se umí rozhodnout o své činnosti, umí manipulovat s různými předměty, pomůckami, nástroji, materiály a experimentovat s nimi a tím si vytváří intelekt, řeč, jazyk, poznávací procesy a jejich funkce.

 • Všechny dítětem osvojené praktické dovednosti jsou přiměřené věku dítěte.

 • Dítě používá tvořivé myšlení při řešení úkolů, na které stačí a využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazie a představivosti.

 • Díky vhodné nabídce individuální a skupinové činnosti dítě umí spolupracovat s ostatními vrstevníky.

INTEGROVANÝ BLOK – MRAZIVÁ ZIMA

Charakteristika bloku

Zimní blok je postaven na změně ročního období bohaté nejen na pozorování, pokusy a pohybové aktivity na sněhu, ale také na přípravě na vystoupení na vánočních besídkách. Pokračujeme v utváření pozitivního třídního klimatu, poznávání blízkého okolí, seznamujeme děti s profesemi a s řemesly a s novými manuálními dovednostmi. V lednovém období se zaměřujeme na poznání vlastního těla, na podporu zdraví, pomáháme se spoluvytvářením zdravého a bezpečného prostředí a vytváření dobré nálady v období čekání na jarní sluníčko.

Dílčí cíle:

 • rozvoj pohybových dovedností

 • uvědomění si vlastního těla

 • osvojení si poznatků o těle a zdraví

 • rozvoj řečových a jazykových dovedností

 • rozvoj tvořivosti

 • rozvoj pozitivních citů dítěte

 • rozvoj estetického vnímání, cítění a prožívání

 • posilování prosociálního chování

 • rozvoj kulturně estetických dovedností

 • rozvoj schopnosti přijímat základní hodnoty společenství

 • vytvoření si vztahu k tradicím a hodnotám společnosti

 • aktivně se podílet na společných akcích

 • osvojení dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností ke spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí

 • atd.

Návrhy týdenních témat

Čertovské rojení, Zvířátka v zimě, Ptáčci v zimě, Oblečení, Bacily, Vánoční těšení, Co to cinká, co to zvoní, Doba ledová, Zimní sporty, Hudební nástroje, Zimní olympiáda, Svatá Barbora, …. .

Nabídka činností:

 • seznamování s vánočními zvyky a tradicemi

 • přednes, recitace, dramatizace a zpěv, hudebně pohybové činnosti

 • hry podporující tvořivost, představivost a fantazii

 • příprava programu na vánoční vystoupení pro rodiče

 • pečení vánočního cukroví

 • Mikulášská nadílka, Barborka

 • vánoční výzdoba vnitřních prostor MŠ

 • vánoční nadílka

 • sezónní činnosti- hry se sněhem, bobování, klouzání, házení koulí, stavby ze sněhu

 • činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí

 • příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů, nemocí, nezdravých návyků a závislostí

 • hudební a hudebně pohybové hry a činnost

 • poslech čtených či vyprávěných pohádek pohádek a příběhů

 • práce s knihou a obrazovým materiálem

 • estetické a tvůrčí aktivity

 • sociální hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně pohybové hry, výtvarné hry

Očekávané výstupy

 • vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru, sladit pohyb se zpěvem

 • rozvíjet schopnosti žít ve společnosti lidí, přizpůsobit se společnému programu, prožívat vánoční atmosféru

 • aktivně si všímat co se kolem děje, poznávat, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co dokáže

 • samostatně vyjadřovat své myšlenky, sdělení, slovně reagovat a vést smysluplný dialog

 • pojmenovat části těla

 • rozlišit co prospívá zdraví a co mu škodí

 • projevovat zájem o knihy, soustředěně poslouchat četbu

 • mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví

 • seznámit se s prostorovými pojmy, elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, rok)

 • bezpečná orientace na ploše, v prostoru, pravá x levá

INTEGROVANÝ BLOK – VOŇAVÉ JARO

Charakteristika bloku:

Období jara je předurčeno k poznávání přírody z hlediska fauny a flory a s tím spojeným pozorováním na krátkých výletech do okolí. Lepší počasí dovoluje rozvoj pohybových dovedností využít nejen vnitřní prostory MŠ, ale hlavně venku na zahradě MŠ, kde probíhají akce školy. V čase velikonoc dětem přibližujeme lidové zvyky a tradice a zlepšujeme jejich dovednosti při zdobení kraslic i jarní výzdobě školky. Pomáháme s jarním úklidem tříd i okolí mateřské školy. Při besídkách posilujeme jejich sebevědomí, prožívání a příjemný pocit z vlastních výkonů.

Dílčí cíle:

 • rozvoj užívání všech smyslů

 • rozvoj smyslového vnímání

 • posilovat přirozené poznávací city dítěte

 • zpřesňování vnímání

 • rozvoj pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení

 • rozvoj schopností vytvářet a rozvíjet citové vztahy k okolí

 • rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností

 • osvojení dovedností potřebných k péči o okolí

 • vytvoření podvědomí vlastní sounáležitosti se světem

 • umět užívat technické pomůcky k získávání nových znalostí o světě

 • atd.

Návrhy týdenních témat

Zimo, zimo už jdi pryč- vynášení Morany, Čarodějnice, Moje rodina, Můj domov, Přišlo jaro zelenými vrátky, Velikonoční zajíček, U nás na dvorečku, Copak se to vylíhlo, Příroda se probouzí, Maminka má svátek, … .

Nabídka činností

 • lokomoční a pohybové aktivity- výlety, vycházky, pohybové hry, dovednosti s míčem

 • estetické a tvořivé aktivity

 • rytmizace a melodizace říkadel, instrumentální doprovod k písním, hra na tělo, uplatňování tanečních prvků, pohybové vyjádření hudby, poslech atd.

 • artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry

 • jednoduché pracovní činnosti (zametání, zalévání, sázení)

 • rej čarodějnic, oslava svátku matek

 • smyslové hry, činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu

 • vycházky a výlety do přírody- přímé pozorování a zkoumání

 • hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních situací

 • hry na téma rodiny

 • hry na zahradě s pískem, vodou a kameny, přírodninami

Očekávané výstupy

 • vědomě zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí

 • rozvíjet jemnou motoriku

 • zvládat jednoduché pracovní úkony

 • sluchově rozlišovat začáteční písmena ve slovech

 • poznat a vymyslet jednoduchý synonyma, homonyma a antonyma, porozumět slyšenému

 • zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité, hledat vzájemné souvislosti

 • prožívat radost z poznaného a zvládnutého

 • porozumět, že změny jsou samozřejmé a přirozené

 • osvojit si poznatky o okolním prostředí

 • všímat si počasí a změn v přírodě

 • zachycovat a vyjadřovat skutečnost i své představy- výtvarně kreslit, malovat, modelovat, tvoření z papíru, z přírodnin i netradičního materiálu

 • učit se ovládat koordinaci ruky a oka, lépe zvládat jemnou motoriku

INTEGROVANÝ BLOK – SLUNEČNÉ LÉTO

Charakteristika bloku

Na konci roku využíváme získaných znalostí a dovedností dětí k náročnějším činnostem, více času trávím venku a tomu přizpůsobíme většinu aktivit. Pro děti připravujeme každý rok výlety. Pěkné počasí využíváme i na akce pro celé rodiny na zakončení školního roku pasováním školáčků. Toto období využíváme k plánování a realizaci letních aktivit, k pohybovým aktivitám na zahradě, koupání v bazénu a ke hrám s vodou. Prázdninový provoz je obdobím volnějšího režimu s využitím zájmových aktivit dětí a se začleněním dětí z jiných mateřských škol přijatých na dobu určitou a vytvořením pohodového prostředí ve změně kolektivu.

Dílčí cíle:

 • rozvoj psychické a fyzické zdatnosti při venkovních aktivitách

 • osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečnosti a osobní pohody

 • rozvoj dětské pozornosti, paměti, představivosti a fantazie

 • rozvoj tvořivosti

 • osvojení dovedností předcházejících čtení a psaní

 • vytváření základů pro práci s informacemi

 • rozvoj sebedůvěry

 • rozvoj osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s jinými dětmi a dospělými

 • vytvoření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách

 • rozvoj schopnosti přizpůsobovat se přirozenému vývoji a běžným změnám

 • osvojování si poznatků o světě a životě užitečných pro elementární povědomí o přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a proměnách

 • atd.

Návrhy týdenních témat

Svátek dětí, Doprava, Povolání, Z pohádky do pohádky, Hurá prázdniny, Výlety, Pasování předškoláků, Vodní hry, … .

Nabídka činností:

 • činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí

 • smyslové a psychomotorické hry

 • příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a zdraví

 • rozvoj slovní zásoby, vyřizování vzkazů a zpráv

 • samostatný slovní projev na určité téma

 • vyprávění toho, co dítě prožilo, slyšelo nebo shlédlo

 • spontánní hry, výlety do okolí ( do přírody, návštěvy dětských kulturních akcí,…)

 • společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření

 • kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinách

 • besídky, dramatizace, hudební vystoupení

Očekávané výstupy

 • zachovávat správné držení těla

 • vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů

 • vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu

 • pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

 • vést rozhovor

 • prožívat radost z poznaného a zvládnutého

 • uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky

 • zachytit a vyjádřit své prožitky

 • uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat a mít povědomí o tom, jak se chránit a kde vyhledat pomoc.

Třídní vzdělávací plán

Školní vzdělávací plán je východiskem při tvorbě třídního plánu, který tvoří učitelky na svých třídách s přihlédnutím ke specifickým podmínkám skupiny dětí. Každá třída si sama volí téma týdne z určeného integrovaného bloku dle aktuální situace a rozpracuje ho do týdenního plánu. Téma je doplňováno projekty a akcemi třídy nebo školy, jeho náplň a délku určuje zájem dětí. Témata na sebe navazují, mohou se prolínat a dle potřeby opakovat. Pokud se téma po roce opakuje, je potřeba využít zkušeností dětí, pojmout obsah z jiné stránky, v jiných souvislostech a rozvinout ho do hloubky.

Při plánování týdne musí nabídka obsahovat prostor pro činnosti spontánní, řízené a nepřímo řízené a v nich nabídnuté aktivity pro děti s rozmanitými zájmy a schopnostmi, aby si každé dítě mohlo najít uplatnění ve své oblíbené oblasti.

Každé téma je ukončeno hodnocením.

Doplňkové rozšiřující aktivity v MŠ

Flétnaveselé pískánízdravé dýchání: Výběr dětí probíhá podle zdravotního stavu. Přednost mají astmatici a děti, které mají problémy s dýcháním, nádechem a šetření s dechem, např. děti,

které se zadrhávají v řeči. Dále se přihlíží k věku dítěte a v neposlední řadě k nadání. Při aktivitě se děti seznamují s dechovým nástrojem, probíhá nácvik správného dýchání formou vhodně motivovaných cviků a úkolů.

Logopedie: Logopedickou prevenci a procvičování naučeného uskutečňuje paní učitelka pod vedením klinického logopeda. Na začátku školního roku si udělají depistáž, probíhá prevence a procvičování správné výslovnosti. Prevence probíhá každý týden ve spolupráci s rodič

Dramatická aktivita: Hravou činností s loutkami, kulisami a převleky provokujeme u dětí jejich verbální i neverbální projevy, komunikaci mezi sebou i sebevyjádření vedoucí k rozvoji celé osobnosti. Závěrem roku děti nacvičují krátké pásmo složené s písniček a básniček, které prezentují před rodiči.

Aktivity mimo MŠ

Cvičení DĚTI NA STARTU: Je určeno pro starší děti, které se seznamují se základními pohybovými dovednostmi a rozvíjení pohybových schopností v tomto projektu. Aktivita využívá prostor SC Semily v době podzim až jaro.

Pohybové hry ve vodě: Jsou určeny pro starší a předškolní děti. Jsou zajištěny v bazénu v Jilemnici, kam se s dětmi jezdí jednou týdně cca. tři měsíce. Činnosti vykonávají učitelky s dopomocí rodičů. Děti se zde seznamují s vodou a získají základy pohybu ve vodě. V průběhu letních měsíců probíhá činnost ve vlastním bazénu MŠ.

Sauna : Navazující aktivita na pohybové hry ve vodě. Děti se zde seznamují s principy saunování, očisty těla a relaxací (zimní měsíce).

Kroužky MŠ

Angličtina je zájmový kroužek: Děti se hravou a nenásilnou formou seznamují s cizím jazykem. Tato aktivita je určena nejstarším dětem a je vedena zkušenou učitelkou je jednou týdně.

1. Identifikační údaje

 Adresa: Mateřská škola Treperka Semily, příspěvková organizace

Pod Vartou 609

513 01 Semily

Provozovatel – Mateřská škola Treperka Semily

Právní forma – příspěvková organizace

IČO provozovatele – 70939322

Telefon – 481 622694, mobil 739630565

Odpovědná osoba – Mgr. Leoš Patka (tel. 775 432 076)

Typ: s celodenním provozem

Identifikátor předškolního zařízení – 600 098 834

Zřizovatel – Město Semily, IČO 00276111

Stanovena kapacita školy: 56 dětí kapacita ŠJ: 88 dětí

Provozní doba: od 6,30 hod. do 16,00 hod.

Využití zařízení pro jiné aktivity: není

Na programu pracovali: všichni pedagogičtí pracovníci společně

Pedagogický personál:

I.tř. – Sluníčka (děti 3 – 5tileté) II.tř. – Sedmikrásky (děti 4-6(7)- tileté)

učitelka Mgr. Hana Dolenská  a Alena Šimková učitelka

Markéta Pešková – učitelka Mgr. Leoš Patka – ředitel

Provozní personál:

Mendelová Krista – vedoucí ŠJ + pomocná síla

Richtrová Alena – kuchařka

Iveta Kočová – pomocná síla v kuchyni + uklizečka

Alena Guryčová – uklizečka

Košnar Milan – údržbář

2. Charakteristika mateřské školy

Budova mateřské školy je umístěna na okraji města, je to montovaná stavba, která byla rychle postavena v roce 1980 z důvodu velkého počtu dětí. Je složena ze tří pavilonů – hospodářský /kuchyň, prádelna, sklady, ředitelna/, jednopodlažní a přízemní /3 třídy/.

Od 01.09.1999 je v přízemní budově MŠ Waldorfská se svým ředitelstvím. Od té doby má naše MŠ pouze 2 třídy, každá třída je vybavena sociálním zařízením, dle potřeby je možné využití i sprchového koutu. U každé třídy je pro učitelky sborovna a koutek na převlékání a hygienu.

U mateřské školy je školní zahrada, kde mají děti k dispozici altánek, pískoviště, zabudovaný bazén, lavice, stolky, domeček pro děti, skluzavky, houpačky a řadu dřevěných hraček (Tomovy parky). Používáme slunečníky pro rozšíření zastíněné plochy.

V hospodářské budově je kuchyň, odkud se v barelech převáží jídlo na třídy. Součástí hospodářské budovy je, pro potřeby mateřské školy, prádelna, sušárna a mandl. Zde mají provozní zaměstnanci svoje zázemí.

Od roku 1996 je postavena plynová kotelna.

Kapacita mateřské školy je 56 dětí (v každé třídě je 28 dětí). Provoz máme od 6,30 do 16,00 hod. Pracuje zde celkem 9 zaměstnanců, z toho 4 pedagogové.

Od 01.01.2002 je škola v právní subjektivitě.

3. Filozofie školy

Filozofii naší mateřské školy výborně vystihuje citát Z. Matějíčka: „Každý se může účastnit dění ve třídě. Pro nové nebo bojácné děti je třeba být laskavým průvodcem. Vychovatel musí při každodenním setkávání s dítětem získat znalost dětských potřeb, nálad i aktuálního zdravotního stavu. Díky tomuto porozumění nalezne dítě své místo ve třídě, ale má povědomí i o názorech a potřebách jiných dětí.“

Snažíme se o vytvoření takového klima uvnitř školky, které by zajistilo fungování školky jako harmonického celku, který tvoří ochranný, láskyplný obal pro děti.

4. Podmínky vzdělávání

Materiální:

MŠ je vybavena pomůckami a hračkami, které průběžně podle možností doplňujeme. Nejvíce využívané hračky jsou např.: molitanové kostky, dráha pro auta, stavebnice (lego, Kapla, s magnety, Polikarpová stavebnice, …), panenky s kočárky, nákladní auta atp. Pro starší děti využíváme různé doplňující materiály jako pracovní sešity pro rozumové činnosti a grafomotorická cvičení, knihy pro děti předškolního věku , pro venkovní činnosti (kola, koloběžky, odrážedla,…), atp.

Každá třída je rozdělena na dvě části: hernu a prostor se stolky. V herně každé třídy je umístěn nábytek sloužící k úschovně pomůcek a hraček. Herna slouží také jako ložnice, kde jsou složena lehátka na spaní a lůžkoviny. Ve druhé části jsou nízké stoly určené pro práci, hru i stravování. Dále tu je umístěna knihovna s knihami pro děti. Prostory školky jsou zdobeny výtvarnými pracemi a výrobky dětí.

Školní kuchyň je vybavena základními kuchyňskými potřebami a spotřebiči. Investiční a provozní náklady hradí zřizovatel.

Velikost židlí a stolů ve třídách je diferencovaná.

Životospráva:

Děti přicházejí do MŠ mezi 6,30 a 8,30 hod. Pokud děti mají žízeň, je jim poskytnuto pití během celého dne. Paní učitelky hlídají pitný režim dětí zvláště při teplém počasí. Denně děti dostávají zeleninu nebo ovoce.

Každý den děti chodí ven. Pouze v případě nepříznivého počasí (silná, dlouhotrvající bouře, teploty pod -10 C°) se vycházka ruší a děti mají náhradní činnost v mateřské škole. Tato činnost je zaměřena na pohybové aktivity.

Děti nenutíme do jídla, ale snažíme se, aby všechno alespoň ochutnaly. Děti si mohou určit množství jídla, jsou vedeny k samoobsluze.

Všechny děti v době odpočinku odpočívají alespoň 30 min. Nejsou nuceni ke spánku. Dětem s nižší potřebou spánku jsou nabízeny klidné náhradní činnosti (prohlížení knížek v postýlce, u předškoláků tiché aktivity u stolečku: šití, malování, tkaní atp.).

Zaměřujeme se na to, že :

 • učitelky dbají o kulturu stolování, děti začínají jíst najednou po společném přání dobrého chutnání

 • učitelky, ve spolupráci s pomáhajícím provozním personálem, nechají dětem dostatek času na jídlo, pomalejší děti mohou jíst déle

 • odpoledne učitelky omezují sezení dětí po jídle u stolečků na nejmenší možnou míru a posílají děti za rodiči do šatny

 • na začátku spaní učitelky určují délku čtení podle potřeb dětí ve třídě, aby na odpočinek byl klid, proto i využití doprovodné techniky je omezeno

Psychosociální podmínky:

Všichni zaměstnanci, zejména paní učitelky, vytváří svým přístupem k dětem přívětivé prostředí. Paní učitelky mají pozitivní přístup k dětem a vytvářejí ve školce příjemné klima. Děti nejsou neurotizovány spěchem a chvatem.

Děti jsou vedeny k pomoci, toleranci a úctě mezi sebou i ve vztahu k dospělým. Starší děti jsou vedeny k pomoci mladším dětem, mimo jiné na základě nápodoby. Vyřazujeme nezdravé soutěžení dětí. Nově příchozím dětem nabízíme individuální adaptační režim.

V příštích obdobích se zaměříme na:

 • vytváření pravidel chování se učitelky zaměří na pozitivní výroky (např. ruka je na hlazení apod.)

 • to,že učitelka projevuje emoční vřelost ke všem dětem bez rozdílu

 • to,že učitelka se snaží porozumět motivům a příčinám chování dětí

Organizace a provoz školy:

Denní režim je pružný, umožňuje reagovat na individuální potřeby dětí. Děti mají prostor pro osobní soukromí. Doba jídla je pevně stanovena, umožňuje však možnost začátek jídla upravit podle aktuálních činností dětí (výlet, návštěva akcí pro děti atp.).

Děti mají dostatek prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit. Zájmové kroužky jsou nabízeny mimo rámec vzdělávací nabídky. Spojování tříd je prováděno v ranních a odpoledních hodinách (při příchodu a odchodu jednotlivých dětí) a v době prázdnin.

V příštím období se zaměříme na to, že:

 • pedagogické pracovnice budou v průběhu roku vytvářet nové TVP a provádět jejich evaluaci

 • učitelky umožňují adaptaci dítěte na docházku do MŠ ve společnosti rodiče tak dlouho, jak potřebuje

 • učitelky se zaměří na evaluaci dítěte

 • učitelky pozorují děti pro podklad k dalšímu plánování aktivit

Řízení:

Mateřská škola je řízena ředitelem. Ředitel spolupracuje s externími spolupracovníky (ekonom, bezpečnostní technik atp.), vyhodnocuje práci zaměstnanců, podporuje jejich vzájemnou spolupráci a snaží se je pozitivně motivovat a vést k sebevzdělávání.

Pedagogický sbor pracuje jako tým, v pedagogické oblasti jsou si učitelky navzájem rovnocennými partnery.

Ve škole je vytvořen informační systém pro rodiče.

V příštím období se zaměříme:

 • na informovanost o záležitostech školy

 • učitelky přicházejí s podněty k rozvíjení programu školy

 • provozní zaměstnanci přicházejí s podněty k zlepšení provozního chodu školy

Personální:

Ve škole pracují 4 pedagogičtí pracovníci s předepsanou odbornou kvalifikací.

Za dodržování stravovacích a hygienických norem při stravování je odpovědná vedoucí školní jídelny. Ve školní jídelně pracuje paní kuchařka a pomáhají ji také dvě pomocné síly – každá na půl úvazku. O čistotu v prostorách školy se starají dvě uklizečky (úvazek 1,5). Ve školce pracuje údržbář (0,5 úvazku) – zajišťuje topení, drobné opravy a pečuje o zeleň.

V příštím období se zaměříme:

 • zaměstnanci budou navštěvovat odborné semináře dle nabídky a jejich potřeb

 • učitelky a vedoucí školní jídelny čtou odbornou literaturu

 • učitelky informují o obsahu vzdělávání kolegyně na konferenci

Spoluúčast rodičů:

Pedagogové jednají s rodiči ohleduplně, taktně, snaží se nezasahovat do soukromí rodiny a vyvarovat se přílišné horlivosti při poskytování nevyžádaných rad.

Pedagogové informují rodiče o prospívání jejich dítěte a domlouvají se na společném postupu při jeho výchově a vzdělávání. V případě potřeby jsou vedeny individuální rozhovory o dítěti. Rodiče mohou kdykoli vstupovat do třídy, děti mohou omlouvat telefonicky, mobilem-SMS, e-mailem nebo přes internet. Rodiče se mohou podílet na dění v mateřské škole – účastí na různých programech.

Ve školce funguje spolek rodičů, zastupovaný předsedkyní a pokladní. Ve spolupráci se spolkem jsou organizovány různé kroužky pro děti v prostorách MŠ v odpoledních hodinách. Rodiče se s MŠ spolupodílí na různých akcích pro děti (např. výlety, slavnosti atp.) Rodiče pomáhají školce sponzorskými a věcnými dary.

V příštím období se zaměříme:

 • získávání informací od rodičů formou dotazů, dotazníků

 • na rodičovských schůzkách informovat rodiče o akcích a o dokumentech MŠ, písemné zápisy vyvěšovat na nástěnkách

 • MŠ nabídne rodičům přednášky

5. Charakteristika vzdělávání

ŠVP PV MŠ TREPERKA SEMILY . Během roku vychází z aktuálních dějů v přírodě. Integrované bloky zahrnují také svátky v průběhu roku, které pomáhají dětem při lepší orientaci v čase při jednotlivých ročních obdobích. Cílem školky je všestranně rozvíjet osobnost dítěte, proto se děti setkávají s rozličnými materiály. Nezapomínáme také na zdravý vztah k životnímu prostředí. Naším záměrem je se účastnit ekologických aktivit .

Ve třídě Sluníček je kladen větší důraz na adaptační režim tříletých dětí v měsících září a říjnu. Během této doby se děti zpravidla zadaptují. Pak adaptace probíhá pouze individuálně podle potřeb jednotlivých dětí. Dětem zde kromě pí. učitelek pomáhá i naše paní uklízečka, která dětem podle potřeby pomáhá hlavně při stolování, hygieně a sebeobsluze.

Ve třídě Sedmikrásek je zařazena školácká práce, která probíhá ve druhém pololetí školního roku a připravuje šestileté děti na vstup do ZŠ. Organizace školácké práce probíhá zpravidla po obědě, jako program nespacích aktivit.

V obou třídách je činnost zaměřena na vytváření kompetencí důležitých pro další vzdělávání a následný život dětí. Učíme se zde formou her a procvičujeme a zdokonalujeme své schopnosti.

Během dne se pravidelně střídají různé činnosti:

Režim dne pro Sedmikrásky (4-6ti leté děti) cca. :

6,30 – 8,30 – příchod do školky a ranní hry a činnosti

8,30 – 9,00 – komunikační, hudební, pohybové aktivity

9,00 – 9,30 – hygiena, svačina,

9.30 – 10,00 – řízená činnost

10,00 – 12,00 – pobyt venku

12,00 – 12,45 – hygiena, oběd, hygiena

12,45 – 14,15 – odpočinek, náhradní nespací aktivity

14,15 – 14,35 – hygiena, svačina

14,35 – 16,00 – odpolední hry, odchod dětí

Režim dne pro Sluníčka (3 – 5ti leté děti) cca. :

6,30 – 8,30 – příchod do školky a ranní hry a činnosti

8,30 – 9,15 – hygiena, svačina,

9,15 – 9,45 – řízená činnost

9,45 – 11,30 – pobyt venku

11,45 – 12,30 – hygiena, oběd, hygiena

12,30 – 14.30 – odpočinek, náhradní nespací aktivity

14.30 – 14,50 – hygiena, svačina

14,50 – 16,00 – odpolední hry, odchod dětí

Při ranních hrách se prolínají: volná hra, námětová hra, různé činnosti u stolečků. Spontánní volné hry a činnosti převládají. Některé děti však preferují činnost, kterou mohou konat společně s paní učitelkou, proto jim jsou tyto činnosti také nabízeny. Děti se mohou, ale nemusí, těchto nabízených činností zúčastňovat.

Po ranních hrách je čas vymezen pro společné aktivity. Převládají zde hudebně-pohybové hry, které dětem umožňují sladit pohyb s hudbou a rozvíjí komunikaci dětí. Podle aktuálních potřeb a možností dětí je možno zařadit cvičení, různé básničky doprovázené pohybem, dramatizace příběhu či pohádky. Jednotlivé činnosti vybírá učitelka podle svého uvážení tak, aby byly v souladu s tématem integrovaného bloku a potřebami dětí. Je zde také možnost opakovat věci, které už děti znají. Nové texty můžeme opakovat i více dnů za sebou, aby si je děti osvojovaly přirozeným a radostným způsobem a hned je zase nezapomínaly.

Řízená činnost vychází z integrovaného bloku a aktuálního podtématu. Její náměty vychází z režimu týdne, kde jsou uvedeny jednotlivé činnosti podrobněji. Pokud je technika řízené činnosti náročná na spolupráci s učitelkou (např. práce s klovatinou, tvorba šperků pro maminku pomocí lepení kamínků atp.), je možné činnost rozložit do několika dnů a pracovat ve skupinách, nikoli s celou třídou, jak je při této činnosti běžné.

Pobyt venku probíhá na zahradě, i zde mají děti možnost spontánních aktivit doplněných řízenými aktivitami (např. při dopravní výchově). Další možností jsou vycházky do okolí. Poloha mateřské školy umožňuje i pobyt dětí v nedaleké přírodě. Učitelka vybírá podle svého uvážení a podle počasí.

Odpočinek v plném rozsahu potřebují převážně menší děti, proto je zde také prostor pro náhradní klidné aktivity (viz výše).

Odpoledne mají děti opět prostor pro volnou hru, v případě příznivého počasí trávíme tento čas na zahradě. Pokud chtějí, mohou děti také dodělávat výrobky, které nestihly dokončit při řízené činnosti.

Náš týden

Během týdne se pravidelně střídají tyto činnosti podle potřeb dětí:

JEDEN DEN –Kreslení / práce s papírem

Pod vedením paní učitelky se děti učí správně pracovat s pastelkami, pastely a dalšími kresebnými nástroji. Práce může být na dané či volné téma. Při práci jde hlavně o prožitek.

Děti se učí pracovat s papírem různými způsoby – lepit, stříhat, skládat atp. Také využíváme různé druhy papírů (krepový papír, čtvrtky, kancelářský papír, transparentní papír atp.)

DRUHÝ DEN – Rozvíjení poznávacích schopností, myšlenkových operací, matematických představ / hudební chvilka

Pomocí hry, pracovních listů, didaktických činností vedeme děti k osvojování různých pojmů (např. symetrie, malý, velký, nahoře, dole apod.). To vše pomocí přirozených činností vyplývajících ze schopností dětí.

Věnujeme se také zpěvu, hře na klavír a hudebnímu doprovodu, který děti mívají v oblibě. Ve třídě Sedmikrásek děti hrají také na flétnu.

TŘETÍ DEN – Pohybová výchova / prodloužený pobyt venku

Při příznivém počasí se snažíme být co nejvíce venku a hrát pohybové hry v přírodě. Venku klademe důraz hlavně na volný, spontánní pohyb dětí. Při nepříznivém počasí je pohybová aktivita delší.

Nemusíme pouze cvičit, využíváme i hudebně pohybové hry a tanečky.

ČTVRTÝ DEN – Malování / práce s různými materiály

Pod vedením paní učitelky se děti učí správně pracovat s pastelkami, štětcem a dalšími výtvarnými nástroji. Děti se učí míchat barvy prostřednictvím vodových či temperových barev. Práce může být na dané či volné téma. Při práci jde hlavně o prožitek.

Vedeme děti k tvořivosti a fantazii pomocí rozličných materiálů a činností s nimi.

PÁTÝ DEN – Tvoření

Tento den je vhodný pro jakékoli aktivity, kdy děti mohou cokoli samostatně tvořit: modelovat, lepit, stříhat, skládat, šít, umělecky se vyjadřovat pomocí výtvarného či jiného uměleckého projevu atp.

Při práci s dětmi paní učitelka vychází z průběhu týdne. Pokud však povaha integrovaného bloku vyžaduje aktivity jinak uspořádané, má učitelka možnost podle svého uvážení režim týdne upravit v zájmu dětí a obsahu tématického celku.

Pravidelně se opakující činnosti:

 • Přivítání se a rozloučení s dítětem (podání ruky při příchodu a odchodu dítěte)

 • Přejeme si před jídlem

 • Oslavy narozenin,svátky

 • Ukolébavka, nebo pohádka před spaním

 • Zdobíme prostory herny a šatny

 • Uklízíme si po sobě

6. Prázdniny

Během prázdninového provozu se snažíme, aby děti byly co nejvíce venku, měly co nejvíce pohybu a dostatek tekutin.

Kompetence:

2/2 řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého

2/7 chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit

5/7 chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky

5/11 ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit

4/9 chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování

5/12 dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)

7. Pravidla pro tvorbu třídních programů na školní rok –

Hlavní témata jsou závazná

Pedagogický sbor se domluvil na tvorbě třídních programů – třídní vzdělávací programy se budou dotvářet tvořivě v průběhu roku v podobě situačního plánování.

Uspořádání podtémat bude dáno obsahem. Učitelky zpracují třídní vzdělávací programy písemnou formou a budou uloženy do sešitu příprav v každé třídě. Každá učitelka si vytváří svůj vlastní TVP, který vychází z tohoto ŠVP PV.

Postup tvorby.

 • Na základě prožitků dětí

 • Podle předem domluvené osnovy

 • Spolupráce s kolegyní ve třídě

 • Možnost využití nápadů rodičů

8. Evaluační systém

Evaluace školního programu

V průběhu celého roku učitelky reflektují svou činnost v souladu s ŠVP PV. Evaluace programu probíhá každý rok. Učitelky navrhují různé změny a aktualizace ŠVP PV vycházející z vlastních zkušeností při práci s dětmi v souladu s RVP PV.

Hodnocení pedagogů

Hodnocení pedagogů provádí ředitelka školy průběžně v případě potřeby a plánování akcí (hospitace, pedagogické porady). Pedagogické porady se konají nejdéle 1x za 2 měsíce.

Každá učitelka reflektuje svou činnost ve srovnání s ŠVP PV a provádí autoevaluaci. Učitelka si vede záznamy, které zaznamenává nejdéle jednou v měsíci do svého pracovního sešitu. Na konci jednotlivých integrovaných bloků provádí učitelky evaluaci (lze i průběžně, dle konání konferencí), kterou zaznamenávají do zápisů z pedagogických rad.

Hodnocení vzdělávacích výsledků u jednotlivých dětí

Zásadou je znát dítě a rozumět mu. Učitelky průběžně sledují proměny jednotlivých dětí, pozorují pokroky ve vývoji. Každé dítě se hodnotí samostatně, cílem není děti srovnávat. Učitelka si o dětech vede záznamy průběžně, nejdéle jednou za dva měsíce do složek o záznamech o dítěti.

Oblasti evaluace

Podmínky MŠ v souladu s RVP PV, práce pedagogů (naplňování vzdělávacích cílů; přístup k dětem; vzdělávací činnosti), evaluace dítěte, spolupráce s rodinami dětí, vzdělávací nabídka a plánované aktivity, výsledky vzdělávání

Techniky evaluace a hodnocení

Rozhovory, porady, pozorování, atp.