Školní řád + GDPR

Mateřská škola Treperka Semily, příspěvková organizace – Školní řád

Tento školní řád se vydává v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů; podle §30 odst.1-3 a § 165 odst. 2b. A o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání.

I. Přijímací řízení

 1. zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v souladu s rozhodnutím zřizovatele a o termínech zápisu je veřejnost informována MÚ Semily a také na internetových stránkách MŠ. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy.

 2. Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitel mateřské školy (tiskopis přihlášky a evidenčního listu obdrží zákonní zástupci dítěte v MŠ)

 3. rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ se vydává do 30 dnů od předání uvedených dokladů řediteli MŠ , seznam s registračními čísly dětí, které se zúčastnily zápisu je vyvěšen na vstupních dveřích do MŠ.

 4. pro všechny nové děti se může stanovit zkušební pobyt na dobu tří měsíců.

 5. rodiče předávají řediteli školy vyplněnou dokumentaci o dítěti ve stanoveném termínu

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

II.Práva a povinnosti

Dítě má právo:

 1. na vzdělávání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností,

 2. na volný čas a hru a na stýkání se s jinými dětmi a lidmi,

 3. užívat vlastní kulturu, jazyk i náboženství,

 4. na zvláštní péči a výchovu v případě postižení,

 Rodiče mají právo:

 1. na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života. Podle GDPR a svůj souhlas se zveřejňováním informací odvolat,

 2. konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelem školy,

 3. přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy,

 4. na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání a výchovy dítěte,

 5. projevit připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo řediteli školy,

 6. sledovat své dítě během výchovně vzdělávacího procesu,

Rodiče jsou povinni:

 1. zajistit, aby dítě docházelo řádně do školy,

 2. u nových dětí dodržovat „adaptační program“ dle potřeb dítěte,

 3. vzniklý problém, konflikt řešit neprodleně s tím pedagogem (provozním zaměstnancem), kterého se týká, případně se obrátit na ředitele,

 4. na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,

 5. informovat o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

 6. oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání a bezpečnost dítěte,

 7. u předškolních dětí zajistit účast ve výuce v době školního vyučování od 8:30 do 12:30, V případě nepřítomnosti je třeba doložit důvod do tří dnů ode dne výzvy.

Ředitel mateřské školy může ukončit docházku dítěte do MŠ po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte jestliže :

 1. se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,

 2. zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ,

 3. ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo školské poradenské zařízení,

 4. dítě nezvládne adaptační program MŠ.

III. Péče o zdraví a bezpečnost dětí

Předcházení rizikům, poučení dětí

 1. škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při výchově a vzdělávání, při poskytování školských služeb,

 2. pedagogičtí pracovníci v rámci výchovného působení poučují děti s možnými riziky, ohrožením zdraví a bezpečností při všech činnostech a s konkrétními bezpečnostními pokyny, se zásadami bezpečného chování ve škole a mimo školu,

 3. dospělí pracovníci školy jsou dětem vzorem k společensky přijatelnému chování a přispívají tak k prevenci sociálně patologických jevů a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,

 4. ochrana před sociálně – patologickými jevy, projevy diskriminace.
  Důležitým prvkem ochrany před sociálně – patologickými jevy je výchovně – vzdělávací působení na děti již v předškolním věku, zaměřené na zdravý způsob života.

1. v rámci ŠVP PV jsou proto děti nenásilnou formou / hry, hromadné aktivity/ seznamovány s různým nebezpečím  /kouření, počítače, televize, video, vandalismus, kriminalita / jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu,

2. učitelky se snaží o vytváření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a dospělými pracovníky školy a mezi dospělými pracovníky školy a rodiči,

3. sledují chování dětí a případné projevy diskriminace ve třídních kolektivech, nepřátelství a násilí bezprostředně řeší ve spolupráci se zákonnými zástupci dětí, popřípadě za pomoci školských poradenských center / PPP/.

Zdravotní způsobilost

 1. zákonní zástupci jsou povinni informovat školu o zdravotním stavu dítěte, především jedná-li se o infekční onemocnění, alergické, astmatické potíže,

 2. zamlčení zdravotního stavu dítěte je považováno za hrubé porušení řádu školy,

 3. při návratu dítěte do kolektivu po infekčním onemocnění předloží rodiče potvrzení od lékaře.

Podávat dítěti v MŠ léky není možné – pedagog nemá k tomuto úkonu odbornou způsobilost.

První pomoc

 1. při náhlém onemocnění dítěte, úrazu zajistí pedagog včasné poskytnutí první pomoci, v případě nutného odvozu dítěte k lékaři kontaktuje pedagog rodiče dítěte,

 2. o události a provedených opatřeních neprodleně informuje zákonné zástupce dítěte,

 3. všichni pedagogové jsou seznámeni se zásadami první pomoci (traumatologický plán),

 4. telefonní čísla zdravotnických zařízení jsou umístěna na určeném místě,

 5. v každé třídě jsou umístěny lékárničky s potřebným vybavením.

Dohled nad dětmi

 1. za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají po celou dobu výchovné práce s dětmi pedagogičtí pracovníci školy, a to od doby osobního převzetí dětí od jejich zákonných zástupců až do doby jejich předání zákonnému zástupci dítěte nebo jim pověřené osobě,

 2. pedagogický pracovník předá dítě pověřené osobě jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte,

 3. v případě nezpůsobilosti rodiče nebo jiné pověřené osoby, která má dítě převzít ( je-li např. pod vlivem drog, alkoholu nebo jiných omamných látek ), je pedagog povinen kontaktovat druhého rodiče, není-li to možné, kontaktuje sociální pracovnice v městě Semily, případně Policii ČR,

 4. pedagogický pracovník odpovídá při pobytu dětí mimo území školy za bezpečnost nejvýše 20 dětí nebo 12 dětí, pokud je mezi nimi dítě integrované,

 5. pobyt dětí na zahradě v době provozu školy je možný jen pod pedagogickým dozorem,

 6. rozpis služeb je sestaven tak, aby v době pobytu venku docházelo k překrývání pedagogů,

 7. při aktivitách mimo MŠ odpovídají za děti vedoucí akcí,

 8. při sportovních a jiných činnostech, kde je zvýšená možnost ohrožení zdraví, odkládají děti ozdobné a jiné předměty ( náramky, prstýnky, náhrdelníky apod.).

Evidence školních úrazů

 1. ředitel školy, které byl úraz dítěte hlášen zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně odstraněny příčiny úrazu,

 2. všechny školní úrazy jsou evidovány v knize úrazů,

 3. jde-li o úraz, který způsobil, že se  dítě neúčastní činnosti školy nejméně dva dny, kromě dne, kdy k úrazu došlo, je o výsledku šetření sepsán následně po ohlášení úrazu záznam o školním úrazu na stanoveném tiskopise po jednom vyhotovení záznamu o úrazu obdrží škola, zákonní zástupci, ČŠI.

IV. Provoz mateřské školy

 1. provoz  mateřské školy 6,30 – 16,00 hodin (po této době je zákaz setrvávat v prostoru zahrady a MŠ, mimo hlášené akce),

 2. děti přicházejí  do mateřské školy do 8,30 hod., v případě nutnosti – po dohodě s třídní učitelkou podle aktuální potřeby rodičů, dovolí-li to provoz mateřské školy,

 3. odchod po obědě ve 12,15-12,30 hodin ze třídy SLUNÍČEK, ve 12,30-12,45 hodin ze třídy SEDMIKRÁSEK,

 4. odchod odpoledne od 14,30 do 16,00 hodin ze třídy nebo školní zahrady. V případě opakovaného vyzvedávání dítěte z MŠ po ukončení provozní doby, bude tato skutečnost oznámena oddělení péče o dítě a zřizovateli. Rodičům může být stanovena úhrada nákladů za péči o dítě po skončení provozní doby MŠ. V případě, že nedojde k nápravě, bude tato skutečnost považována za porušení školního řádu a může dojít i k ukončení docházky dítěte do MŠ.

Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušný pedagog:

1) pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky,

2) informuje telefonicky ředitele školy,

3) řídí se postupem doporučeným MŠMT :

obrátí se na obecní úřad, který je podle § 15 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí povinen zajistit dítěti neodkladnou péči,

případně se obrátí na Policii ČR ,podle § 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, má každý právo obrátit se na policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc .

Při odchodu dítěte (hlášeného na celodenní docházku) po obědě, zapíší rodiče tuto skutečnost do určených sešitů v šatně mateřské školy.

Rodiče omlouvají děti osobně, telefonicky (481 622 694), SMS (739630565) nebo e-mailem mspodvartoujidelna@seznam.cz . V případě nečekané nepřítomnosti dítěte v MŠ je možno odhlásit oběd do 7:00. V případě nemoci dítěte mají rodiče možnost si první den oběd vyzvednout – a to od 11,00 do 11,30 hod. – v kuchyni. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách  na chodbě. MŠ – doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnku nebo stránkách mateřské školy na internetu www.mspodvartou.cz

Režim dne : Během dne se pravidelně střídají různé činnosti podle potřeb dětí:

Režim dne pro Sedmikrásky (4-6ti leté děti) je stanoven cca. :

6,30 – 8,30 – příchod do školky a ranní hry a činnosti

8,30 – 9,00 – komunikační, hudební, pohybové aktivity

9,00 – 9,30 – hygiena, svačina,

9.30 – 10,00 – řízená činnost

10,00 – 12,00 – pobyt venku

12,00 – 12,45 – hygiena, oběd, hygiena

12,45 – 14,15 – odpočinek, náhradní nespací aktivity

14,15 – 14,35 – hygiena, svačina

14,35 – 16,00 – odpolední hry, odchod dětí

Režim dne pro Sluníčka (3 – 6ti leté děti) je stanoven cca. :

6,30 – 8,30 – příchod do školky a ranní hry a činnosti

8,30 – 9,15 – hygiena, svačina,

9,15 – 9,45 – řízená činnost

9,45 – 11,30 – pobyt venku

12,00 – 12,45 – hygiena, oběd, hygiena

12,45 – 14,00(14.30) – odpočinek, náhradní nespací aktivity

14,00 (14.30) – 14,50 – hygiena, svačina

14,50 – 16,00 – odpolední hry, odchod dětí

Přerušení nebo omezení provozu školy 

 1. omezení nebo přerušení provozu MŠ v měsíci červenci a srpnu stanoví ředitel školy po dohodě se zřizovatelem a výsledek dohody oznámí zákonným zástupcům dítěte nejméně dva měsíce předem,

 2. provoz MŠ lze ze závažných, zpravidla organizačních nebo technických důvodů, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání, a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než je uvedeno výše.

V. Zacházení s majetkem školy

 1. děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy

 2. v případě poškození majetku bude tato záležitost projednána se zákonnými zástupci dítěte a domluvena možnost nápravy – požadována oprava, náhrada škody a to v co nejkratším termínu.  

VI. Platby v mateřské škole

Úplata za předškolní vzdělávání – aktuální pro daný školní rok.

 1. úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného měsíce

 2. platba probíhá společně s úplatou stravného u vedoucí školní jídelny K. Mendelové

Úplata za školní stravování dětí

 1. veškeré záležitosti týkající se stravování vyřizuje vedoucí ŠJ paní Mendelové,

 2. stravné se platí bezhotovostně do 15. dne následujícího měsíce dle domluvy s ved. škol. stravování  . Platba v hotovosti může probíhat pouze ve výjimečných případech.

Úplata za předškolní vzdělávání a školní stravování jsou platby, které jsou pro rodiče povinné, jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb je považováno za závažné porušení provozu MŠ.

      c) Osvobození od úplaty se řídí směrnicí č.3/2012 ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole. Ta je k nahlédnutí v ředitelně školy.

VII. Informační údaje

Číslo telefonu: 481 622 694

Číslo mobil. tel 739 630 565

Číslo účtu: 21631-581/0100

www.mspodvartou.cz

VIII. Závěrečné ustanovení

Seznámení se Školním řádem a jeho dodržování je závazné pro zákonné zástupce dítěte, pedagogy a zaměstnance školy.

                                                                                                                      Mgr. Patka Leoš

v Semilech 29.8.2018                                                                                 v.r. ředitel MŠ

 

Povinně zveřejňované informace

MŠ TREPERKA SEMILY, p.o., (dále jen „Škola“) jako Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou. Škola zpracovává osobní údaje a další informace týkající se dětí, jejich zákonných zástupců a dalších subjektů údajů. Většina osobních údajů je tedy zpracovávána na základě povinností, uložených Škole zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu občanů. Tato zpracování však Škola provádí jen výjimečně.

Škola respektuje práva občanů, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Škola zákonně zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných ze zákonných důvodů nebo z důvodu oprávněných zájmů správce nebo třetí strany. Škola zpracovává osobní údaje žáků dětí, jejich zástupců a dalších subjektů podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů (např. Nařízením EU 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Přesto má každý dotčený Subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. Škola pak Subjektu údajů prokáže závažnost a oprávněnost zájmů Školy, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod občana.

Na Školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS Mateřská škola Treperka Semily, příspěvková organizace , emailem se zaručeným elektronickým podpisem na adrese mspodvartou@gmail.com, prostřednictvím pošty s úředně ověřeným podpisem na adrese MŠ TREPERKA SEMILY, p.o. – Pod Vartou 609, nebo osobně s platným průkazem totožnosti na adrese tamtéž. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na Školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na Školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro Školu je Ing. Jan Gubáš, email: gubas@catania.cz

Informace poskytované při získání osobních údajů od třetích osob

V souladu s článkem 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) poskytuje Škola informace Subjektům údajů o zpracování jejich osobních údajů. Dokument obsahující detailní informace o jednotlivých Účelech zpracování si můžete stáhnout ZDE.

Informace poskytované subjektu údajů v průběhu zpracování a při výkonu jeho práv